CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC có các chức năng và nhiệm vụ sau:

Chức năng:

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Nhà trường trong công tác xây dựng kế hoạch, quản lý và triển khai các hình thức đào tạo trực tuyến trong và ngoài trường.

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức triển khai hoạt động đào tạo từ xa qua mạng, đào tạo trực tuyến, đào tạo hỗn hợp.

- Hợp tác, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động và cung cấp dịch vụ về đào tạo, nền tảng phuc vụ đào tạo, hơp tác khoa học công nghệ có liên quan.

- Thực hiện những chức năng khác do Lãnh đạo nhà trường giao.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng, tham gia quản lý cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo trực tuyến như: Hệ thống phần cứng, nền tảng học tập, quản lý học tập và giảng dạy, quản lý học liệu, phòng học trực tuyến, phòng thu…

- Xây dựng quy định, quy chế, quy trình trong hoạt động đào tạo trực tuyến cũng như nghiên cứu đề xuất cấp phép chứng chỉ, chứng nhận, bằng cấp.

- Xây dựng các chương trình đào tạo mới, hoặc đào tạo kết hợp giữa trực tuyến và truyền thống hoặc chương trình phối hợp với các đơn vị khác, các khoá đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ dưới sự chỉ đạo của nhà trường. Thực hiện đào tạo trực tuyến một phần của chương trình đào tạo truyền thống.

- Phối kết hơp với các đơn vị trong và ngoài trường hoặc các cá nhân tổ chức để xây dựng bài giảng, khoá học trực tuyến theo chương trình đã được phê duyệt.

- Tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, quản lý học viên, giáo viên, khoá học, bảng điểm, thông tin của các đối tượng tham gia dạy và học trực tuyến.

- Cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến, quản lý tri thức, dich vụ nền tảng đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo trực tuyến với các đơn vị trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các đơn vị, trường học trong nước và quốc tế trong các hoạt động khác để tăng cường tiếp cận, hợp tác và tìm các cơ hội tạo ra các giá trị mới.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo nhà trường giao.

Từ khóa