PGS.TS. Hồ Thị Lan Hương
Giám đốc

- Phòng 203 Nhà B3

- Mobile: +84.(0)983 750 705

- Email: huonghl@utc.edu.vn

CV

PGS.TS. Đào Duy Lâm
Phó Giám đốc

- Phòng 205 Nhà B3

- Mobile: +84.(0)965 586 298

- Email: daoduylam@utc.edu.vn

CV

 

Phùng Đức Việt
Chuyên viên IT

-Phòng 205 Nhà B3

- Mobile: +84.(0)917104174

- Email: elearning@utc.edu.vn

vietphung.it@gmail.com

Nguyễn Minh Ngọc Chuyên viên 

-Phòng 205 Nhà B3

- Mobile: +84.(0)916806391

- Email: elearning@utc.edu.vn

Nguyễn Thị Diệu Linh Chuyên viên 

-Phòng 205 Nhà B3

- Mobile: +84.(0)916806391

- Email: elearning@utc.edu.vn

ThS. Lê Đắc Hiền 

Giảng viên

Chuyên viên kiêm nhiệm

Email: hienld@utc.edu.vn

CV

ThS. Lê Minh Ngọc 

Giảng viên

Chuyên viên kiêm nhiệm

Email: ngoclm1@utc.edu.vn

CV

 

 

Từ khóa